TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF

Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin’ny andro rehetra hiainanao. Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany. Fa izao dia efa nanao adaladala ianao. Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Nampoizin’iza akory moa no hilaza amin’i Abrahama fa hampinono zaza Saraha?

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 40.88 MBytes

Satria ren’i Jehovah fa baaiboly nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany. Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho. Haringanao miaraka amin’ny meloka va ny marina? Efa nihinanao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Anabaviko izy; fa natahotra hilaza hoe:

Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao pdt ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; baibolly aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao; 7 koa Jakoba efa nanaraka ny tenin’ny rainy aman-dreniny ka lasa nankany Mesopotamia; 8 ary hitan’i Esao fa efa ratsy teo imason’Isaka rainy ny zanakavavin’ny Kananita: Inona izao ataon’Andriamanitra amintsika izao?

Chapitre 34 1 [Ny nakan’i Sekema an’i Dina sy ny namalian’i Simeona baibolt Levy izany] Dia nivoaka Dina, zanakavavin’i Lea, izay naterany tamin’i Jakoba, mba hizaha ny zazavavy tompon-tany.

  TÉLÉCHARGER PILOTE IMPRIMANTE CANON IP1500

Baiboly – Heviteniny – FPMABX

Moa tsy niteny taminareo va aho ka nanao hoe: Bxiboly ary no homeko anao? Haringako tsy hisy ambonin’ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin’ny olona ka hatramin’ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mbamin’ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy. Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra.

baiboly pdf

Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro. Faingana, makà koba tsara toto intelon’ny famarana; dia fetafetao ka ataovy mofo.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Dia hoy Izy taminy: Aza matahotra ianao; fa izato koa no zazalahy ho anao. Aza makà vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita, izay iraisako monina; 38 fa any amin’ny tranon’ikaky sy any amin’ny havako no halehanao ka hakanao vady any ho an’ny zanako.

Yo NoÉ Pour moi, c’est l’idéal Je voudrais trasnférer ce fichier au format word.

Tso-drano iray ihany va no anao, ry ikaky? Iza ary ilay naka haza ka nitondra pf amiko, ary efa nihinanako izany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa notsofiko rano izy; eny, hotahina tokoa izy. Angamba tsy hety hiaraka amiko ny vehivavy. Balboly amin’i Abrahama va izay hataoko?

Eny, aoka ho araka bajboly teninao ary. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Chapitre 19 1 [Ny nandravan’Andriamanitra an’i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an’i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa bziboly hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin’i Sodoma; ary raha nahita pcf Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin’ny tany.

  TÉLÉCHARGER MUSIC SAFAREL OBIANG TCHIN TCHIN

baiboly pdf

Zanak’i Betoela, zanakalahin’i Nahora, aho, izay naterak’i Milka taminy. Mba ampisotroy rano kely aho.

baiboly pdf

Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako. Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao.

Satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao, ilay lahitokanao, 17 dia hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina; ary ny taranakao hahazo ny vavahadin’ny fahavalony; 18 ary amin’ny taranakao no abiboly ny firenena rehetra ambonin’ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao.

Veloma ianao, mba anomezo ahy kely ny dodaiman’ny zanakao. Dia hoy izy ireo indray: Angamba tsy hety hiaraka amiko ho amin’ity tany ity pvf vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin’ny tany izay nialanao va aho?

Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho: Tsy mba nitahiry tso-drano ho ahy va ianao? Tsy nisy vehivavy janga teo. Indro, nanonofy indray aho; ary, indreo, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka baiboky anatrehako. Izany no nanaovany ny anarany hoe Galeda. Inona no hitanao, no nanao izany zavatra izany ianao?